Všeobecné obchodné podmienky e-shopu

Obsah

Čl. I Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami - predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli na základe kúpy kupujúceho v internetovom obchode predávajúceho - www.nabytok-mirjan24.sk (ďalej len “internetový obchod predávajúceho”).
 2. Predmetom činnosti internetového obchodu predávajúceho je predaj nábytku. Každý tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho je nový.
 3. Predávajúcim je: MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín. IČO: 44 948 271, DIČ: 2022892454, IČ DPH: SK2022892454. Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 22103/R. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty - DPH.
 4. Kupujúcim je konkrétny spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby, právnické osoby a organizácie, spôsobilé na daný právny úkon, realizovaný v internetovom obchode predávajúceho.
 5. Orgánom dozoru činnosti predávajúceho je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor výkonu dozoru Tel.: 032/6400 109

Čl. II Všeobecné pravidlá nakupovania v internetovom obchode predávajúceho

 1. Ponuka tovaru uvedená v internetovom obchode predávajúceho sa vzťahuje iba na územie Slovenskej republiky.
 2. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho je možný len na základe registrácie kupujúceho v súlade s týmito VOP.
 3. Informácie o tovare, ako sú popis, technické a iné údaje, cena, sú uvedené pre každý tovar a predstavujú návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy. (Všetky rozmery čalúneného nábytku a iného tovaru sú uvedené v cm s toleranciou cca +/- 8 cm pri čalúnenom nábytku).
 4. Objednávka, vytvorená prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, znamená súhlas kupujúceho s vystavením faktúry predávajúcim bez potreby podpisu tejto faktúry kupujúcim.
 5. V prípade, že kupujúci poruší tieto VOP, alebo naruší zásady súkromia, alebo bude postupovať spôsobom, ktorý komplikuje prácu internetového obchodu nabytok-mirjan24.sk, alebo obťažuje iného kupujúceho, má predávajúci právo vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy vzniknutého nekorektného stavu, ako aj právo zbaviť kupujúceho možnosti využívať služby internetového obchodu mirjan.sk.

Čl. III Objednávanie tovaru

 1. Internetový obchod predávajúceho umožňuje realizovať objednávku tovaru tromi spôsobmi:
  - on-line – prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.nabytok-mirjan24.sk
  - emailom na adrese: info@mirjan24.sk
  - telefonicky, na čísle: 02/20 570 671
 2. Podmienkou realizácie objednávky je správne vyplnenie objednávkového formulára, s uvedením všetkých povinných údajov označených symbolom *, údajov o kupujúcom ako sú meno a priezvisko, korešpondenčná dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Súčasťou objednávky je potvrdenie kupujúceho, že je povinný predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu.
 3. V prípade objednávania inou formou ako on-line, je kupujúci povinný v procese objednávania poskytnúť predávajúcemu požadované údaje.
 4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou pre kupujúceho do okamihu, pokiaľ je tovar zverejnený v ponuke na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
 5. Predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho e-mailom alebo telefonicky do 72 hodín od prijatia objednávky.
 6. Kupujúci môže meniť alebo stornovať objednávku až do momentu jej potvrdenia predávajúcim.
 7. V prípade, že nebude možné vinou kupujúceho potvrdiť objednávku, objednávka bude stornovaná do 3 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu a na takúto objednávku kupujúceho sa nebude prihliadať.
 8. Potvrdená objednávka je záväzná a zaväzuje kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť nezaplatenú kúpnu cenu za tovar v súlade s týmito VOP.
 9. Všetky zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu mijran24.sk, sú uzatvárané v slovenskom jazyku. Ceny tovaru uvedené na stránkach internetového obchodu mijran24.sk sú záväzné od okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky v prípade, že nebude možné určiť termín dodania objednávky, v prípade keď kupujúci nespolupracuje v priebehu výberu dôležitých prvkov objednávky alebo v prípade neočakávaných udalostí.
 11. V takýchto prípadoch bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 12. Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru poskytne kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči (napr. papier, e-mail, CD a pod.), prípadne potvrdenie o výslovnom súhlase kupujúceho so začatím dodávky tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom dodaní tovaru právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 13. Predávajúci je povinný vydať, najneskôr pri prevzatí tovaru, kupujúcemu doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené
  1. obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
  2. adresa sídla predávajúceho, ktorá je zároveň adresou prevádzkárne,
  3. dátum predaja,
  4. názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
  5. cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
  Pri predaji výrobku s následnou dodávkou predávajúci zároveň uvedie na doklade o kúpe výrobku miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Čl. IV Termín dodania

 1. V záujme spokojnosti kupujúcich predávajúci zabezpečí neustálu aktualizáciu ponuky tovaru s tým, že väčšina ponúkaného tovaru bude na sklade. Len vo výnimočných prípadoch, keď je objednaný tovar nedostupný, bude o tejto skutočnosti predávajúci kupujúceho informovať telefonicky alebo e-mailom.
 2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla v priebehu 21 pracovných dní od prijatia platby. V prípade platby až pri dodaní tovaru je tovar expedovaný v priebehu 21 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, ak nie je na internetovom obchode predávajúceho pri tovare uvedená dlhšia dodacia lehota.
 3. Ak by mal termín dodania tovaru trvať viac ako 30 pracovných dní, bude predávajúci o tejto skutočnosti a o predpokladanom termíne dodania informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. Obdobne bude predávajúci postupovať v prípade tovaru, pri ktorom je uvedená dlhšia dodacia lehota.
 4. Ak predávajúci nemôže objednaný tovar dodať, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. Kupujúci a predávajúci sa môžu v tomto prípade dohodnúť na náhradnom plnení, namiesto pôvodne objednaného tovaru. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru (v prípade platby na účet), a to najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy kupujúci oznámil predávajúcemu, že nežiada náhradné plnenie.

Čl. V Dodanie

 1. Tovar bude dodaný na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Odovzdávacím miestom prebratia tovaru (nad 30kg) je ložná plocha nákladného vozidla, pri tovare do 30kg je odovzdávacím miestom prvý uzamykateľný vchod (vchod do obytného domu, brána k rodinnému domu resp. hranica pozemku a pod.).
 2. Okrem nepredvídaných prekážok (vyššia moc – napr. živelné pohromy; dopravná nehoda a pod.) bude tovar doručený v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy bol tovar odoslaný.

Upozornenie:

 1. Kúpna cena tovaru nezahŕňa službu vynesenia tovaru do bytu, preto je potrebné, aby si kupujúci zabezpečil vynesenie tovaru do bytu, a za týmto účelom zabezpečil prítomnosť potrebného počtu osôb. Je možné poskytnúť asistenciu dopravcu pri vynesení tovaru.
 2. V prípade prevzatia platby v hotovosti, predávajúci vystaví kupujúcemu príjmový doklad o prevzatí platby najneskôr do 7 dní od jej prevzatia.
 3. V kúpnej cene nie je zahrnutá montáž tovaru a ani náklady na zneškodnenie obalov.

Čl. VI Kúpna cena a spôsob platby

 1. Kúpna cena tovaru je uvedená v internetovom obchode predávajúceho.
 2. Všetky ceny tovaru v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty - DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.
 3. Ceny v internetovom obchode predávajúceho zahrňujú cenu aj za dopravu tovaru.
 4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci v hotovosti dopravcovi pri dodaní tovaru.

Čl. VII Reklamácia

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodávaný tovar, najmä či zásielka alebo obal neboli poškodené v priebehu dopravy. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať reklamačný protokol v prítomnosti dopravcu.
 2. Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním v priebehu montáže alebo mechanickým poškodením pri rozbaľovaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, spôsobené kupujúcim v priebehu objednávania a za neopodstatnené odmietnutie prevzatia tovaru; v týchto prípadoch znáša kupujúci všetky náklady spojené s opätovnou dopravou tovaru.
 3. Pri veciach s dohodnutou kúpnou cenou nižšou, ako je uvedené v e-shope (ak nejde o akciový tovar), predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov, ak je tovar zhodný s tovarom, ktorý si objednal a prevzal kupujúci a zároveň je to tovar uvedený v kúpnej zmluve. Táto doba plynie aj v prípade, keď kupujúci neinformuje predávajúceho o nezhode zakúpeného tovaru v termíne kratšom ako 3 mesiace pred skončením záruky.
 5. Ak predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, aký kupujúci objednal, má kupujúci právo požadovať bezodkladnú výmenu tovaru.
 6. V prípade dodávky vadného tovaru, má kupujúci právo na riadne a včasné odstránenie vád.   Výnimkou je prípad, kedy je oprava lebo výmena nemožná alebo nadmerne nákladná. Pri odhade nadmernosti nákladov na opravu sa zohľadňuje hodnota zakúpeného a potvrdeného tovaru, ďalej druh a stupeň nájdeného nedostatku, prípadne možnosti iného riešenia reklamácie podľa dohody predávajúceho a kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci povinnosť kompenzovať náklady kupujúceho na demontáž, dodanie prác, materiálu a opätovnú montáž.
 7. Pokiaľ sa predávajúci, ktorý obdržal od kupujúceho požiadavku uvedenú v bode 5 k tomu nevyjadrí v termíne do 14 dní znamená to, že reklamácia bola uznaná.
 8. Pokiaľ je z príčin uvedených v bode 5 nemožné uskutočniť opravu alebo výmenu má kupujúci právo na zodpovedajúcu zľavu alebo odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, kedy sa závada na tovare nevzťahuje ku kúpnej zmluve. Pri odhade času potrebného na odstránenie závady alebo výmeny tovaru sa berie odhad na druh tovaru a zámer, pre ktorý bol tovar objednaný.
 9. Reklamovať tovar je možné:
  • písomne na adresu predávajúceho: MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín
  • e-mailom na adresu: info@mirjan24.sk
  • prostredníctvom reklamačného formulára na webovej stránke predávajúceho, t.j. www.nabytok-mirjan24.sk.
 10. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo časti tovaru, na ktorú sa záruka poskytla s tým, že nová záručná doba plynie len na vymenenú súčiastku alebo časť tovaru.
 11. V prípade uznania vady, alebo ak sa tovar nezhoduje s objednaným tovarom, je potrebné tovar znovu zabaliť spolu so všetkými súčasťami a s krátkym popisom vady. Kupujúci musí kontaktovať predávajúceho a predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie tovaru dopravcom.
 12. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
 13. Ak kupujúci  uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie (podľa poslednej vety tohto bodu 14.); potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.
 15. Proces reklamácie je podrobne upravený v reklamačnom poriadku predávajúceho.

Čl. VIII Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej v internetovom obchode predávajúceho do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, ako aj za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov, a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho ako spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
 2. Ak odstupuje kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, dostupného na web-stránke www.nabytok-mirjan24.sk, t.j. elektronicky na e-mailovú adresu info@mirjan24.sk  alebo písomne na adresu MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín. Pri odstúpení je kupujúci – spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu na vrátenie peňazí a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli predávajúcemu zaslané, sa vrátia odosielateľovi.
 3. Kupujúci vráti tovar úplne, teda s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je to možné, aj vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorú by mal vrátiť znížiť o zodpovedajúcu sumu (v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sa pri zakúpení poskytli dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práv spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca právoplatnosť a kupujúci je povinný spolu s vrátením tovaru, vrátiť aj s ním poskytnuté dary. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú hodnoty darov chápané ako bezdôvodné obohatenie sa kupujúcim.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy a v záujme urýchlenia procesu vrátania tovaru môže kupujúci doručiť vrátený tovar na adresu predávajúceho: MOB Interier s.r.o.
  NovyNabytok 5707, 036 01 Martin, Slovensko - spolu s priloženým sprievodným listom, prípadne aj s uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (jeho uvedenie však nie je nevyhnutné), s číslom nákupného dokladu, prípadne ďalšími dokladmi a uvedením čísla bankového účtu alebo s uvedením, či si kupujúci praje vrátiť kúpnu cenu v hotovosti alebo bude použitá na ďalší nákup.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci prevezme tovar späť a vráti kupujúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, resp. všetky platby, ktorého predávajúci od kupujúceho prijal. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci, v prípade zmluvy, uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, pričom výška týchto nákladov je určená predávajúcim vo výške 20% z kúpnej ceny tovaru.
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • poskytnutie služby, ak sa už služba začala plniť so súhlasom kupujúceho ako spotrebiteľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, t.j. zákazková výroba tovaru.

Čl. IX Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.  Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.).
 2. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. .
 3. Podľa §-u 3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.
 4. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@mirjan24.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Kupujúci môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho ako spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci.
 6. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.

Čl. X Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne a výlučne za účelom plnenia kúpnej zmluvy na základe kúpy v internetovom obchode predávajúceho a marketingových akcií predávajúceho, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska, číslo bankového účtu. Osobné údaje sa zhromažďujú, spracovávajú a uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 122/2013 a 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a zmene doplnení niektorých zákonov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679. v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho (predovšetkým na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, SMS), a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho.
 2. Tieto VOP sú platné a účinné od 18.12.2018
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny sa netýkajú zmlúv, uzavretých pred účinnosťou nových VOP.
 4. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, výslovne neupravené týmito VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení, ako aj ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi.