Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

  Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru od dopravcu, a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; v prípade tovaru, ktorý pozostáva z viacerých dielov, prevzatím posledného kusu, či dielu, v prípade oddelených dodávok v rámci jednej objednávky, prevzatím tovaru pri poslednej dodávke. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak potvrdil objednávku s uvedením vyhlásenia a výslovného súhlasu spotrebiteľa s tým, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytnutie služby, ak sa už služba začala plniť so súhlasom kupujúceho ako spotrebiteľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, t.j. zákazková výroba tovaru.

  Kupujúci si uplatní právo na odstúpenie jednoznačným písomným vyhlásením, zaslaným elektronicky na emailovú adresu: reklamacie@mirjan24.sk.

  Za týmto účelom môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na webovej stránke predávajúceho www.nabytok-mirjan24.sk alebo odkaz naň je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči (napr. papier, e-mail, CD a pod.).

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci podá oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  V prípade platného odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré zaplatil predávajúcemu v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Vrátenie kúpnej ceny realizuje predávajúci takým spôsobom, akým kúpnu cenu prijal, pokiaľ sa nedohodnú inak. Predávajúci nebude za vrátenie peňazí účtovať kupujúcemu žiadne poplatky.

  Platby vráti predávajúci na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené platné písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy a po riadnom doručení vráteného tovaru predávajúcemu podľa nižšie uvedených podmienok.

  Možnosti vrátenia tovaru:

  Kupujúci najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie zašle tovar späť na adresu sídla spoločnosti.

  Náklady i zodpovednosť za vrátenie tovaru znáša kupujúci.

  Pri prevzatí vráteného tovaru predávajúci vyhotoví fotografickú dokumentáciu o jeho stave. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný (vrátane všetkých súčastí a dielov), nesmie byť používaný a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty, k nemu prislúchajúce.

  (napr. návod na obsluhu, montážny návod, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré od predávajúceho prevzal.

  Kupujúci nesmie vrátiť tovar formou dobierky - takto zaslaný tovar predávajúci neprijíma.

  Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný s ohľadom na vlastnosti a funkčnosť tovaru. V prípade, ak predávajúci zistí vadu, poškodenie, opotrebovanie tovaru, alebo jeho neúplnosť, má právo si uplatniť u kupujúceho nárok na náhrady škody s tým, že predávajúci vráti na účet kupujúceho zaplatenú kúpnu cenu tovaru zníženú o sumu, ktorá zodpovedá spôsobenej škody.